Với khách hàng thực hiện dự án mà yêu cầu chạy trên môi trường trang web và app …, để đồng bộ hóa data thì chúng ta sẽ cần phải Thiết kế Api cho dự án của mình. bài viết này mình sẽ hướng dẫn cụ thể toàn bộ người Thiết kế API đúng đắn RESTful với framework Laravel version 5.7, vì dùng framework Laravel cần đa số người tốt nhất nên phân tích cơ bản về laravel trước khi đọc bài viết.

Laravel api

Api laravel

RESTful vận hành dựa trên http với hoạt động request từ xa đến server để làm lấy, thêm,xóa , sửa data. Với Restful, dạng dữ liệu trao đổi giữa client/server là JSON hoặc XML, nhưng JSON khả năng cao được dùng hơn. Để triển khai Restful API trong Laravel, bạn cần dùng một phương tiện seo để chạy thử, đó là Postman. Khi request đến một API server, Bạn sẽ nhận được status lập trình trả về, giá trị của status cho biết thành quả của request. Sau đây là một số giá trị status khả năng cao gặp:

 • 200 OK – biến thành công, phục vụ các phương thức GET, PUT, PATCH, DELETE.
 • 201 Created – Trả về khi resouce được tạo bởi công.204 No content – Trả về khi resource xoá thành công. 304 Not Modified – Client khả năng cao dùng dữ liệu cache.
 • 400 Bad Request – Request không hợp lệ
 • 401 Unauthorized – Request nên sở hữu auth.
 • 403 Forbidden – bị từ chối không cho phép.
 • 404 Not Found – Không tìm kiếm thấy resource từ URI
 • 405 Method Not Allowed – Phương thức bị cấm với user hiện tại.
 • 429 Too Many Requests – Request bị từ chối do bị giới hạn

Sau đây là những việc bạn nên thực hiện khi muốn triển khai Restful API trong Laravel đưa cho mục đích quản trị data từ xa:

 • Tạo table để chứa data đưa cho Xây dựng trang web nếu chưa tạo (Product)
 • Tạo model (Product) và khai báo các field trong model
 • Tạo Eloquent resource để transform data
 • Tạo Controller resource chứa các action CRUD resource
 • Tạo các route api dẫn vào các action trong controller
 • Viết code đưa cho tính năng thêm resource và chạy thử
 • Viết code cho công dụng sửa resource và test
 • Viết code cho hiện danh sách resource và test
 • Viết lập trình xóa 1 resource và test
 • Viết lập trình hiện khía cạnh 1 resource và test1

Api laravel

5/5 - (1 bình chọn)

Laravel api - Xây dựng Authentication api

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.page)

Trải qua 3 năm kinh nghiệm Wordpress, asp.net 5 năm kinh nghiệm trong quản trị website tư vấn giải pháp đẩy top, Marketing tối ưu nhất cho doanh nghiệp.
Hiện đang là leader kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post