NGINX là chương trình máy chủ web site nguồn mở sử dụng kiến ​​trúc hướng sự kiện không đồng bộ. Mục tiêu ban đầu của nó là cung cấp bộ nhớ đệm HTTP, nhưng sau đó đã được vận dụng cho proxy ngược, bộ cân bằng chuyển vận HTTP và các giao thức vận chuyển email giống như IMAP4, POP3 và SMTP.

Nginx

Nginx là gì

NGINX là gì? NGINX chính thức ra mắt vào tháng 10 năm 2014. Đây là chương trình giúp cho máy chủ của bạn đạt được tốc độ và khả năng mở rộng tối đa trong khi xử lý và thao tác hàng nghìn gắn kết song song.

Đó là lý do rộng rãi “ông lớn” khoa học hiện tại đang tuyển lựa NGINX, như là NGINX là gì? google, Adobe, Netflix, WordPress… Về cơ bản, NGINX hoạt động như bất kể máy chủ trang web nào khác. Khi bạn mở một website, trình duyệt y của bạn sẽ liên kết với máy chủ lưu trữ web đó. Máy chủ search và gửi các tệp ưng ý mà website cần.

NGINX là gì?  Đây là một trình tự xử lý dữ liệu đơn luồng. Đó là, các bước được thực hiện trong một trình tự duy nhất. Một chuỗi riêng biệt được tạo cho mỗi yêu cầu.

nginx là gì

Tối ưu hóa Nginx

1. Tối ưu hóa nginx cho thuê vps

– đánh giá CPU

grep ^processor /proc/cpuinfo | wc -l

Thiết lập thông số theo công thức sau:

max_clients = worker_processes * worker_connections

# Ví dụ nếu có 16 core
worker_processes 16;

# kết nối cho mỗi worker
events

worker_connections 4096;
multi_accept on;

– Nén

gzip on;
gzip_vary on;
gzip_min_length 10240;
gzip_proxied expired no-cache no-store private auth;
gzip_types text/plain text/css text/xml text/javascript application/x-javascript application/xml;
gzip_disable “MSIE [1-6].”;

– Bật caching cho client

location ~* .(jpg|jpeg|gif|png|css|js|ico|xml)$
access_log off;
log_not_found off;
expires 30d;

open_file_cache max=2000 inactive=20s;
open_file_cache_valid 60s;
open_file_cache_min_uses 5;
open_file_cache_errors off;

Tối ưu hóa cho php

# execute all .php files via php-fpm
location ~ .php$
# connect to a unix domain-socket:
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;

fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_param SCRIPT_NAME $fastcgi_script_name;

fastcgi_buffer_size 128k;
fastcgi_buffers 256 16k;
fastcgi_busy_buffers_size 256k;
fastcgi_temp_file_write_size 256k;

# This file is present on Debian systems..
include fastcgi_params;

2. Tối ưu hóa php-fpm

file php-fpm.conf thêm/sửa:

emergency_restart_threshold 10
emergency_restart_interval 1m
process_control_timeout 10s

5/5 - (1 bình chọn)

Nginx quan trọng thế nào - Chỉ dẫn tối ưu hóa nginx

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.page)

Với 3 năm kinh nghiệm CSS, JS 6 năm thực chiến trong quản lý website tư vấn giải pháp Seo google, Marketing tối ưu nhất cho tập đoàn quốc tế.
Hiện đang là giám đốc kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post