Hướng dẫn sử dụng Email tên miền riêng Doanh Nghiệp

Hướng dẫn sử dụng và tạo tài khoản email doanh nghiệp sau khi mua tại SIEUTOCVIET. Ví dụ bạn mua tên miền cho email doanh nghiệp của bạn là tenmiencongty.com.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – TẠO EMAIL DOANH NGHIỆP

Bước 1: Cấu hình DNS email, bạn trỏ 2 record với giá trị như sau – Cách sử dụng Email Doanh Nghiệp

Host       Type     Value
mail         A      103.57.209.20
@            MX     mail.tenmiencongty.com

Bước 2: Bạn đăng nhập vào tài khoản tạo, quản lý email tại mail.tenmiencongty.com:9955 – Cách sử dụng Email Doanh Nghiệp

Giao diện sau khi đăng nhập vào tài khoản quản trị và tạo email

Bước 3: Sử dụng email tại địa chỉ mail.domaincongty.com – Cách sử dụng Email Doanh Nghiệp

Xem bảng giá email doanh nghiệp tại đây: https://sieutocviet.com/email-hosting/