MySQL thường lưu kết quả của một truy vấn trong bộ nhớ cache riêng của nó. Để kích hoạt nó đổi mới các tập tin cấu hình MySQL (thường /etc/my.cnf) và thêm những dòng này: query_cache_type = 1 query_cache_limit = 1M query_cache_size = 16M

tối ưu vps

Toi uu vps

Để đánh giá xem nó chính xác là chạy và toi uu vps, chạy truy vấn này:

SHOW STATUS LIKE ‘Qcache%’;

Kết quả:

Qcache_free_blocks 718
Qcache_free_memory 13004008
Qcache_hits 780759
Qcache_inserts 56292
Qcache_lowmem_prunes 0
Qcache_not_cached 3711
Qcache_queries_in_cache 1715
Qcache_total_blocks 4344

Cách logic vps

Hơn nữa MySQL logic hóa với cách logic vps: Có vô vàn tùy chọn, bạn có lẽ chơi với giống như vậy ở đây là tập tin cấu hình MySQL của tôi thay vào đó, điều chỉnh trong hosting giá phải chăng 4GB, quad-core máy chuyên dụng. Cách logic vps điều này có thể sẽ không làm việc cho đa số các máy tính của bạn ra khỏi hộp, tiêu dùng nó như là một hướng dẫn cụ thể chung.

[mysqld] bulk_insert_buffer_size = 8M connect_timeout=10 interactive_timeout=50 join_buffer=1M key_buffer=250M max_allowed_packet=16M max_connect_errors=10 max_connections=100 max_heap_table_size = 32M myisam_sort_buffer_size=96M query_cache_limit = 4M query_cache_size = 250M query_cache_type = 1 query_prealloc_size = 65K query_alloc_block_size = 128K read_buffer_size=1M read_rnd_buffer_size=768K record_buffer=1M safe-show-database skip-innodb skip-locking skip-networking sort_buffer=1M table_cache=4096 thread_cache_size=1024 thread_concurrency=8 tmp_table_size = 32M wait_timeout=500 # for slow queries, comment when not used #log-slow-queries=/var/log/mysql-slow.log #long_query_time=1 #log-queries-not-using-indexes [mysqld_safe] nice = -5 open_files_limit = 8192 [mysqldump] quick max_allowed_packet = 16M [myisamchk] key_buffer = 64M sort_buffer = 64M read_buffer = 16M write_buffer = 16M

PHP Opcode Cache

phpize ./configure make make install

Điều này sẽ setup eAccelerator. Tiếp theo, tạo thư mục tạm để lưu trữ:

mkdir /var/cache/eaccelerator chmod 0777 /var/cache/eaccelerator

Finally to enable it, add these lines to the end of your php.ini file (usually /etc/php.ini or /usr/lib/php.ini):

extension=”eaccelerator.so” eaccelerator.shm_size=”16″ eaccelerator.cache_dir=”/var/cache/eaccelerator” eaccelerator.enable=”1″ eaccelerator.optimizer=”1″ eaccelerator.check_mtime=”1″ eaccelerator.debug=”0″ eaccelerator.filter=”” eaccelerator.shm_max=”0″ eaccelerator.shm_ttl=”0″ eaccelerator.shm_prune_period=”0″ eaccelerator.shm_only=”0″ eaccelerator.compress=”1″ eaccelerator.compress_level=”9″

5/5 - (1 bình chọn)

Làm thế nào để tối ưu mysql vps - Tối ưu hóa cho máy chủ vps

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.page)

Có hơn 5 năm thực chiến Python, PHP 8 năm thực chiến trong quản lý web site tư vấn giải pháp Seo google, Marketing tối ưu nhất cho công ty.
Hiện làm quản lý kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post